Reservation

Cancellation Policy

In the event of cancellation received within 7 days prior to arrival date will incur the full period charge. Failure to arrive at the hotel will be treated as a No-Show and no refund.

เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพัก

กรณีที่ลูกค้า จองห้องพักและชำระค่าห้องพักเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนวันพักจริง 7 วันทำการ ท่านจะถูกเรียกเก็บจำนวนเต็ม กรณีท่านไม่เข้าเช็คอินตามกำหนด จะถือเป็นการไม่เข้าพัก ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้


ช่องทางการชำระ

กรณีชำระโดยเช็คกรุณาสั่งจ่ายในนาม บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮมเรสซิเดนซ์ จำกัด

กรณีชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮมเรสซิเดนซ์ จำกัด
บัญชีเลขที่ 862-2-17215-2
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีเชียงใหม่ 2(แยกศาลเด็ก)
และส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่
หรือ Fax. 053-304-084 ต่อ 102,201

Reservation
Accomodation
Guest Services